ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TARIMSAL YAPILAR ve SULAMA ANABİLİM DALI

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM İLKELERİ

 

 1) LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KABULÜ

 •  Lisansüstü kontenjanlarının anabilim dalı öğretim üyelerinin istekleri doğrultusunda belirlenmesi
 • Doktora ve Tezli Yüksek Lisans Programlarına alınacak öğrencilerin mühendislik çıkışlı olmaları
 • Tezsiz Yüksek Lisans Programına anabilim dalı çalışma konuları göz önünde tutularak farklı lisans programlarından da öğrenci alınması

 

2) ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU ve KABULÜ

 •  Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü lisans programı öğrencileri için:
  •  Sadece son sınıf öğrencilerinin özel öğrenci olarak kabul edilmesi,
  • Özel öğrenci statüsüne başvurduğu tarihte öğrencinin geriden başarısız olduğu herhangi bir lisans dersinin bulunmaması,
  • Lisans öğrencilerinin özel öğrenci olarak sadece bir lisansüstü derse kayıt yaptırabilmeleri,
 • Başka bir yükseköğretim kurumu öğrencileri / mezunları için:
  •  Yukarıda verilen ilkeler de göz önünde tutularak Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri ve Fen Bilimleri Enstitüsü Kararları doğrultusunda öğrenci kabul edilmesi

 

3) BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI

 •  Farklı Lisans/Lisansüstü programı öğrencileri için:
  •  Bilimsel Hazırlık Programı kapsamında en az 18 kredilik ders almaları,
  • Bilimsel Hazırlık Programında öğrencilere aldırılacak derslerin Genel Tanıtım Dersleri ve Uzmanlaşmaya Yönelik Dersler olmak üzere iki grupta toplanması,
  • Genel Tanıtım Derslerinin zorunlu olması, geriye kalan derslerin öğrencinin uzmanlaşmak istediği alandan Bilimsel Dengeleme Komisyonu tarafından belirlenmesi,
  • Uzmanlaşmaya Yönelik Derslerin belirlenmesinde öğrencinin lisans belgeleri ve danışman görüşünün de dikkate alınması,
 • Genel Tanıtım Derslerinin aşağıdaki derslerden (7 kredi) oluşması,
Tarımsal Meteoroloji 2 (2+0)
Sulama ve Drenaj 3 (2+2)
Tarımsal Yapılar 2 (2+0)

 

 • Uzmanlaşmaya Yönelik Derslerin aşağıdaki derslerden oluşması,
Tarımsal Yapılar Sulama-Drenaj
Statik 3 (3+0) Sistem Mühendisliği 3 (2+2)
Mukavemet 3 (3+0) Hidrolik 3 (2+2)
İnşaat Malzeme Bilgisi 2 (2+0) Hidroloji 2 (2+0)
Hidrolik 3 (2+2) Sulama Suyu Kalitesi 2 (1+2)
Tarımsal İnşaat 3 (3+0) Arazi Toplulaştırma 2 (1+2)
Betonarme 3 (3+0) Sulama Sistemlerinin Tasarımı 3 (2+2)
Zemin Mekaniği 2 (2+0) Topraksu Yapılarının Tasarımı 3 (2+2)
Tarımsal Yapıların Tasarımı 3 (2+2) Su Kaynaklarının Planlanması 2 (2+0)
Tarımda Atık Su ve Yönetimi 2 (2+0) Drenaj Sistemlerinin Tasarımı 3 (2+2)
Kırsal Yerleşim Tekniği 2 (2+0) Tarımda Atık Su ve Yönetimi 2 (2+0)
Çevresel Etki Değerlendirmesi 2 (2+0) Çevresel Etki Değerlendirilmesi 2 (2+0)
Seraların Tasarımı 2 (2+0) Betonarme 3 (3+0)
Su Hasadı Teknikleri 2 (2+0) Zemin Mekaniği 2 (2+0)
Mühendislikte Ölçme Bilgisi 2 (2+2) Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri 3 (2+2)
Su Hasadı Teknkleri 2 (2+0)
Mühendislikte Ölçme Bilgisi 3 (2+2)

 

 • Ziraat Fakültelerinin farklı bölümlerinden mezun olan öğrencilerin yukarıda belirtilen derslerden lisans programında aldıklarından muaf tutulmaları ya da farklı derslerin aldırılması konusunda Bilimsel Dengeleme Komisyonuna yetki verilmesi,
 • Farklı Lisans aynı üniversite lisans mezunları için en az 6 kredi olması,

 

 • Aynı Lisans/Lisansüstü Programı öğrencileri için:
  • Bilimsel Dengeleme Komisyonunun belirleyeceği en fazla 6 kredilik ders almaları,
  • Gerektiğinde kullanılmak üzere Bilimsel Dengeleme Komisyonuna muafiyet yetkisinin verilmesi,
  • Lisansüstü öğrencilerden Bilimsel Hazırlık Programı uygulanacak olanların Bilimsel Hazırlık Programını bir takvim yılı içerisinde tamamlayamaması durumunda, öğrenim süresinden sayılmak üzere Bilimsel Hazırlık Programına devam edebileceği ,

 

4) DANIŞMAN ATANMASI

 • Öğrenci tercihinin dikkate alınması,
 • Danışman atanacak öğretim üyesinin söz konusu programla ilgili olarak ilan aşamasında anabilim dalı başkanlığına öğrenci talebinin bulunması ve kendisini tercih eden öğrenciyi kabul etmesi,
 • Bir kayıt döneminde programlara göre kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin öğretim üyelerinin talepleri ve üzerlerindeki öğrenci sayıları dikkate alınarak dengeli olarak dağıtılması,
 • Danışman atamasında her öğretim üyesi üzerinde en az bir adet tezli yüksek lisans ya da doktora öğrencisinin bulunmasına dikkat edilmesi,
 • Bir öğretim üyesi üzerindeki toplam lisansüstü öğrenci sayısı 15, Doktora ve tezli yüksek lisans öğrenci sayısı 5 i aşmaması,

  

5) DERS SEÇİMİ ve DERSLERİN YÜRÜTÜLMESİ

 • Tüm Anabilim Dalı Lisansüstü öğrencilerinin ders seçimi yapmadan önce danışmanları ile görüşmelerinin zorunlu olması,
 • Lisansüstü programlarda ikinci öğretim ve uzaktan eğitim programlarında kayıtlı öğrenciler hariç her yarıyıl bir öğrencinin bir dönemde en fazla 4 adet ders (12 kredi) seçebilmesi,
 • Zorunlu kredi derslerinden en az beşinin (15 kredi) anabilim dalı derslerinden seçilmesi,
 • Özellikle Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarında seçilecek derslerin öğrencinin uzmanlaşacağı alan ve tez konusu ile uyumlu olması,
 • Asgari ders kredileri tamamlandıktan sonra öğrencinin isteği doğrultusunda anabilim dalının diğer çalışma konularından da dersler alabilmesine olanak sağlanması,
 • Öğrencinin seçtiği derslerden haftalık programda çakışma olması durumunda çakışan derslerden birisini seçmesi, diğerini/diğerlerini bırakması ve bunun Anabilim dalı başkanlığı tarafından denetlenmesi,
 • Bir öğrencinin başarısız olması ya da not yükseltmek istemesi nedeniyle aynı dersi en fazla iki kez seçebilmesi,
 • Tüm derslerde yönetmelik hükümleri uyarınca devam zorunluluğunun titizlikle uygulanması ve her ders için haftalık devam çizelgelerinin ilgili öğretim üyelerince tutularak, dönem sonunda anabilim dalı başkanlığına teslim edilmesi,
 • Derslerin haftalık programda belirtilen gün, saat ve dershanelerde yapılması,
 • Ders gün ve saatlerinin değiştirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda anabilim dalı başkanlığına önceden bilgi verilmesi,
 • Her dersten en az bir adet yazılı ara sınavının yapılması,
 • Ara sınav dışında yapılacak uygulamalara ilişkin dönem içi değerlendirme kriterlerinin ders planında belirtilerek ilan edilmesi ve anabilim dalı başkanlığına bildirilmesi,
 • Final sınavlarının yazılı olarak yapılması ve sınav sorularının öğrencinin dönem boyunca aldığı tüm bilgileri değerlendirecek düzeyde olmasına özen gösterilmesi,
 • Proje çalışmalarının dönem içi faaliyet olarak değerlendirilmesi
 • Başarı notunun belirlenmesinde yarıyıl sonu sınavının katkısının %30 dan az olmaması,
 • Her yarıyıl başında Lisansüstü öğrenim hakkını kazanan Anabilim Dalımız öğrencilerinin Anabilim Dalı başkanlığınca düzenlenecek Lisansüstü öğrenim ile ilgili tanıtım programına zorunlu olarak katılmaları,

 

6) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 • Tüm Anabilim Dalı Lisansüstü öğrencilerinin ders seçimi yapmadan önce danışmanları ile görüşmelerinin zorunlu olması,
 • Bir öğrencinin Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca en az 10 ders (30 ulusal kredi veya 90 AKTS) alması ve bir dönem projesini hazırlayarak sunması,
 • Ders seçiminde öğrencinin isteği doğrultusunda farklı alanlardan ders alabilmesine olanak sağlanması,
 • Dönem projesi konusunun en erken 2. yarıyılda belirlenmesi,
 • Dönem projesi sunumunun asgari ders kredisi tamamladıktan sonra ve en erken 3. yarıyılda yapılması,
 • Dönem projesi konularının proje çalışması, orijinal derleme ya da kaynak taraması ve değerlendirilmesi, laboratuar çalışması, yöresel araştırma ve benzeri nitelikte olması,
 • Dönem projesi sunumlarına anabilim dalınca geçerli mazereti bulunmayan tüm araştırma görevlilerinin ve konu ile ilgili öğretim üyelerinin katılması,
 • Her bir tezsiz yüksek lisans öğrencisinin öğrenim süresi boyunca anabilim dalında yapılacak en az iki adet dönem projesi/seminer sunumuna katılımlarının anabilim dalı başkanlığınca sağlanması,
 • Sunumu yapılan ve başarılı bulunan dönem projelerinden basılı birer nüshasının danışmanlarca anabilim dalı kütüphanesine konulmasının sağlanması ve denetimin anabilim dalı başkanlığınca yapılması,
 • Sunuma katılacak öğrenciler bölüm sekreterliğinden alınan formu doldurarak sunumu yapan öğrencinin danışmanına imzalatılarak bölüm sekreterliğine teslim etmesi,
 • Her yarıyıl başında Lisansüstü öğrenim hakkını kazanan Anabilim Dalımız öğrencilerinin Anabilim Dalı başkanlığınca düzenlenecek Lisansüstü öğrenim ile ilgili tanıtım programına zorunlu olarak katılmaları,

 

7)TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 • Tüm Anabilim Dalı Lisansüstü öğrencilerinin ders seçimi yapmadan önce danışmanları ile görüşmelerinin zorunlu olması,
 • Her öğrencinin en az 8 adet ders (24 kredi) alması,
 • Seminer konusunun yapacağı tez çalışmasına yönelik olması seminer sunumunun en erken 3. yarıyılda yapılması,
 • Seminer sunumlarına tüm araştırma görevlilerinin ve konu ile ilgili öğretim üyelerinin katılması,
 • Her bir tezli yüksek lisans öğrencisinin öğrenim süresi boyunca anabilim dalında yapılacak en az iki adet seminer/dönem projesi sunumuna katılmalarının sağlanması,
 • Sunumu yapılan ve başarılı bulunan seminerlerden basılı birer nüshasının danışmanlarca anabilim dalı kütüphanesine konulmasının sağlanması ve denetimin Anabilim dalı başkanlığınca yapılması,
 • Tez konusunun alan araştırması, model çalışması, anabilim dalı konuları ile ilgili bilimsel verilerin elde edilmesi, bilimsel verilere dayalı projelerin geliştirilmesi ve benzeri nitelikte olması,
 • Tez konusunun en erken 2. yarıyılın başında verilmesi,
 • Tez gerekçeleri enstitüye gönderilmeden önce, Ankara Üniversitesinin 15.04.2008 tarih ve 2401 sayılı senato kararı ile kabul edilen “Ankara Üniversitesi Etik Kurul Yönergesi” ne uygun olarak, gerektiğinde tez gerekçelerinin Etik Kuruldan onay alındıktan sonra Enstitüye birlikte gönderilmesine,
 • Sunuma katılacak öğrenciler bölüm sekreterliğinden alınan formu doldurarak sunumu yapan öğrencinin danışmanına imzalatılarak bölüm sekreterliğine teslim etmesi,

 

8) DOKTORA PROGRAMI

 • Tüm Anabilim Dalı Lisansüstü öğrencilerinin ders seçimi yapmadan önce danışmanları ile görüşmelerinin zorunlu olması,
 • Her öğrencinin en az 8 adet ders (24 kredi) alması,
 • Bir öğrencinin doktora öğrenimini tamamlayabilmesi için tez önerisinin kabulünden sonra altı ay ara ile yapılacak en az iki adet TİK sınavında başarılı olması,
 • TİK önerilerinde mutlaka konu uzmanlarının yer alması ve bir danışman öğretim üyesinin farklı öğrencileri için yapacağı TİK önerilerinde sürekli aynı kişileri önermekten kaçınması,
 • Anabilim dalı araştırma görevlilerinin Ocak/Nisan dönemlerinde yapılacak olan TİK toplantılarına tüm bölüm öğretim elemanlarının katılması,
 • Tez konusunun yönetmelik çerçevesinde bilime yenilik getirmesi, yeni bir bilimsel yöntem geliştirilmesi ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulanması niteliğinde olması,
 • Tez konusunun tercihen bir proje kapsamında yürütülmesinin sağlanması,
 • En az iki adet seminer verilmesi ve ikinci seminerin tez konusu ile ilgili olması,
 • Seminer sunumlarına tüm araştırma görevlilerinin ve konu ile ilgili öğretim üyelerinin katılması,
 • Her bir doktora öğrencisinin öğrenim süresi boyunca anabilim dalında yapılacak en az iki adet seminer/dönem projesi sunumuna katılmalarının sağlanması,
 • Sunumu yapılan ve başarılı bulunan seminerlerden basılı bir nüshasının danışmanlarca anabilim dalı kütüphanesine konulmasının sağlanması ve denetimin Anabilim dalı başkanlığınca yapılması,
 • Tez gerekçeleri enstitüye gönderilmeden önce, Ankara Üniversitesinin 15.04.2008 tarih ve 2401 sayılı senato kararı ile kabul edilen “Ankara Üniversitesi Etik Kurul Yönergesi” ne uygun olarak, gerektiğinde tez gerekçelerinin Etik Kuruldan onay alındıktan sonra Enstitüye birlikte gönderilmesine,
 • Doktora yeterlik sınavında başarılı olan, Tez İzleme Komitesi üyeleri belirlenen ve doktora tez önerisi kabul edilen doktora öğrencilerinin, daha sonra herhangi bir nedenle, tez çalışmaları devam ederken danışman değişikliği, Tez İzleme Komitesi değişikliği ve/veya Tez konusu değişikliği yapılması durumunda yeniden üç başarılı Tez İzleme Komitesi toplantısı yapılması konusunun, Tez İzleme Komitesi üyelerinin en az biri (danışman dahil) değişmişse oluşturulan yeni Tez İzleme komitesinin kararına bırakılması fakat sadece Tez konusu değişmişse mevcut Tez İzleme komitesinin kararına bırakılmasının uygun olacağına,
 • Sunuma katılacak öğrenciler bölüm sekreterliğinden alınan formu doldurarak sunumu yapan öğrencinin danışmanına imzalatılarak bölüm sekreterliğine teslim etmesi,

 

9) DOKTORA YETERLİK SINAVI

 • Doktora Yeterlik sınavlarının yazılı ve sözlü olarak aynı dönemde birlikte yapılması ve yazılı-sözlü sınav evraklarının Enstitüye gönderilmesine gerek olmadığı ancak ilgili Anabilim dalında yasal süresi boyunca muhafaza edilmesi gerektiğine ve sonucun doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenen tutanakla Anabilim Dalı Başkanlığınca Enstitüye gönderilmesi gerektiğine,

 

 • Yazılı sınav uygulaması
  • Doktora yeterlik komitesinin en geç bir gün önceden toplanması, sınav sorularını aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda belirlemesi, gerektiğinde komite dışındaki öğretim üyelerinden de yardım alınması,
  • Yazılı sınav sorularının anabilim dalının temel çalışma konularını, bu bağlamda ülke sorunlarını ve çözüm önerilerini kapsayacak şekilde öğrencinin Anabilim dalı ile ilgili genel bilgilerini ölçecek nitelikte olması,
  • Sınav sorularının komitede yer alan öğretim üyeleri tarafından ve kendi uzmanlık alanları ile ilgili soruları değerlendirmeleri,
  • Öğrencinin yazılı sınavdan en az 75 alması,

 

 • Sözlü sınav uygulaması
  • Sözlü sınavda adaya, bilimsel düşünme, bilimsel yöntemleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme yeterliliği yanında çalışmak istediği alan ve planladığı doktora tez çalışması ile ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığını sınayacak ayrıntılı soruların yönetilmesi,
  • Sözlü sınavda sorulan sorular ile ilgili tutanak tutulması

 

 • Değerlendirme
  • Son değerlendirmenin doktora yeterlik komitesi tarafından yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına göre birlikte yapılması,
  • Değerlendirmede Anabilim dalında yapılacak bir doktora çalışması için adayda belirli bir bilimsel alt yapının ve kalitenin oluşup oluşmadığı konusunda da gerekli özenin dikkate alınması,
  • Doktora yeterlik sınavından iki defa başarısız olan öğrenciye, Anabilim Dalı doktora yeterlik komitesi kararı ile en az iki ders aldırılması

 

10) TEZ DEĞERLENDİRME JÜRİ ÖNERİLERİNİN BELİRLENMESİ

 • Tez değerlendirme jüri önerilerinde mutlaka konu uzmanlarının yer almasına özen gösterilmesi ve bir danışman öğretim üyesinin farklı öğrencileri için yapacağı jüri önerilerinde sürekli aynı kişileri önermekten kaçınması

 

 • Tezli Yüksek Lisans Jüri Önerisi
  • Danışman öğretim üyesinin ilgili anabilim dalından en az üç, diğer anabilim dalı ya da yüksek öğretim kurumlarından en az dört konunun uzmanı öğretim üyesini akademik kurula önermesi

 

 • Doktora Jüri Önerisi
  • Danışman öğretim üyesinin anabilim dalından en az üç, diğer anabilim dalı ya da yüksek öğretim kurumlarından en az dört konunun uzmanı öğretim üyesini (tercihen profesör unvanlı) akademik kurula önermesi uygundur.